Algemene Voorwaarden

Factuurvoorwaarden

1.  Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar op het rekeningnummer vermeld op de factuur binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur vermeld.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002, alsook tot een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen en met een minimum van € 75,00.

Bij niet tijdige betaling kan bvba Accountantskantoor Helon haar dienstverlening opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgehad zonder dat zij de klant hiervan vooraf in kennis dient te stellen in welk geval ook alle contractuele aansprakelijkheid welke eventueel lastens bvba Accountantskantoor Helon zou kunnen worden gelegd  onherroepelijk komt te vervallen.

 

2.  bvba Accountantskantoor Helon kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen. bvba Accountantskantoor Helon behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten en/of verder te zetten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald is geworden.

 

3.  Alle betwistingen met betrekking tot deze factuur en van aangerekende kosten en erelonen in het algemeen, dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd ter kennis gebracht te worden aan bvba Accountantskantoor Helon. Indien geen (tijdige) betwisting bvba Accountantskantoor Helon bereikt, wordt verondersteld dat de opdrachtgever akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur aanzien als definitief aanvaard.

 

4.  Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze factuurvoorwaarden niet aan.

 

5.  In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zal het geschil exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van bvba Accountantskantoor Helon is gevestigd.

 

6.  Deze factuurvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.