Diensten

Accountancy

Boekhouding

Naast de wettelijke verplichting om een boekhouding te voeren, is de boekhouding noodzakelijk voor de ondernemer om correcte beleidsbeslissingen te kunnen nemen.
Wij staan in voor de volledige boekhoudkundige verwerking van uw dossier, of u gaat deze zelf verzorgen onder onze supervisie.

Boekhoudkundig kunnen wij u als volgt bijstaan:

 • periodiek bijhouden en boekhoudkundig verwerken van uw dossier; 
 • opmaak winstafrekening; 
 • opmaak tussentijdse balans en resultatenrekening; 
 • budgettering;
 • consolidatiewerkzaamheden;
 • opmaak jaarrekening in de door de wet vereiste vormen; 
 • interne en externe rapportering;
 • nazicht en analyse van de jaarrekening.

Fiscaliteit

Het doel van elke ondernemer is, om met de ingezette middelen een zo hoog mogelijke winst na te streven. Uw zorg als ondernemer, is het vermijden van een al te hoge fiscale druk.  Een ondernemer die belastingen betaalt is een goede ondernemer. Een ondernemer die te veel belastingen betaalt, niet.
Het is dan ook aangewezen u, als ondernemer, in deze moeilijke evenwichtsoefening, met bijna permanent wijzigende parameters, te laten bijstaan door een expert ter zake.

Ons kantoor biedt u volgende diensten:

 • aangifte vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting; 
 • aangifte BTW, IC opgave, jaarlijkse BTW listing; 
 • bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles; 
 • fiscale begeleiding op basis van tussentijdse rapportering en prognoses.

Accountancy

De wetgever heeft bepaalde accountancy-opdrachten specifiek toegewezen aan een erkend extern accountant.
U kunt terecht bij ons voor:

 • vereffening van vennootschappen; 
 • omzetting van vennootschapsvormen; 
 • fusie en splitsing van vennootschappen; 
 • uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde; 
 • beperking van het voorkeurrecht; 
 • de vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individueel controlerecht.

Advisering

Een accountant wordt vaak als ‘sparring partner’ gezien van een ondernemer. Accountantskantoor Helon wil graag uw sparring partner zijn. Dit vertaalt zich het meest in de natuurlijke adviesfunctie die een accountant heeft. Als uw accountant zal Accountantskantoor Helon U gevraagd en ongevraagd van advies dienen omtrent
bijvoorbeeld :

 • begeleiding bij het opstarten van uw onderneming;
 • oprichten van vennootschappen en verenigingen;
 • wijziging van de statuten / ondersteuning bij verslaggeving van en aan de algemene vergadering;
 • vennootschapsrechterlijk advies;
 • inrichting van de financiële administratie; 
 • inrichting van de administratieve organisatie en interne controle (processen); 
 • fiscale zaken; 
 • kredietaanvragen;
 • haalbaarheidsstudies en investeringsanalyses; 
 • opmaken en beoordelen van overeenkomsten die u wilt aangaan; 
 • financiële aspecten rondom aanname van personeel. 

Wij laten ons hierbij, na overleg met de klant, gepast adviseren door externe raadgevers uit ons uitgebreid netwerk (notarissen, advocaten, fiscale juristen, ed.). Op die manier kunnen wij u een genoegzame totaaloplossing garanderen.

Meer Diensten