Diensten

Financial planning

Personal financial planning

Accountantskantoor Helon werkt als onafhankelijke partij ten opzichte van banken, vermogensadviseurs en verzekeringsmakelaars en beoogt volgende taken :

 • inventarisatie van het familievermogen;
 • overzichtelijk rapporteren van het rendement en de actuele waarden van de vermogenscomponenten;
 • opvolgen van de administratie met betrekking tot onroerende goederen : aangiften, huurindexaties, registratie van huurcontracten, opvolgen volledigheid huurbetaling;
 • opvolgen en klasseren van verzekeringscontracten;
 • bijhouden van persoonlijke kosten; 
 • opvolging van mogelijkheden tot vermindering van persoonlijke kosten, evenwel onder inmenging; 
 • vervullen van allerlei persoonlijke administratieve formaliteiten;
 • fiscaal, juridisch en financieel advies met betrekking tot het privé-vermogen;

Methodiek

Financiële planning is een methode die alle elementen van uw vermogen nauwkeurig onderzoekt, uw financieel toekomstscenario in kaart brengt en optimaliseert. De wisselwerking tussen de componenten van uw vermogen wordt nagegaan en zonodig verbeterd. Bij de opmaak van een financieel plan worden alle elementen van uw vermogen nader onderzocht. Met betrekking tot de pijnpunten wordt een gepersonaliseerd advies met mogelijke oplossingen voorgesteld. Waar nodig wordt u in contact gebracht met gespecialiseerde raadgevers voor uitwerking en implementatie.
Een integrale analyse omvat volgende delen :

 • inventarisatie vermogen – analyse inkomsten /uitgaven 
 • risico invaliditeit /overlijden
 • analyse verzekeringsportefeuille 
 • vastgoedanalyse 
 • risico-analyse van de roerende portefeuille 
 • zakelijk vermogen – successieplanning 
 • Stap 1: Inventarisatie van de huidige situatie Via een inventarisatie van uw vermogen,evenals van uw ontvangsten en uitgaven,wordt een beeld geschetst van uw huidige situatie. Waar staat u vandaag? Hoe is uw persoonlijke financiële situatie? 
 • Stap 2: Kritische analyse van uw doelstellingen. Cruciaal uitgangspunt in elke analyse zijn uw persoonlijke doelstellingen: een tweede woning, een consumeerbaar inkomen bij overlijden of invaliditeit, opbouw van pensioenvermogen, organiseren van vermogensoverdracht …. Deze doelstellingen worden getoetst aan de middelen. Zijn de doelstellingen haalbaar? Wat moet er bijgesteld worden? Waar liggen interessante opportuniteiten? 
 • Stap 3: Samen stellen we een actieplan op. Vertrekkend van de integrale aanpak, leggen we een rapport met actieplan voor. In een persoonlijk gesprek bespreken we met u wat op fiscaal, erfrechtelijk,patrimoniaal, juridisch en verzekeringsvlak de meest aangewezen strategie is. 
 • Stap 3: U bent klaar om het plan concreet in te vullen bij uw gespecialiseerd raadgever. Accountantskantoor Helon is onafhankelijk en geeft een neutraal advies. Om dit advies in de praktijk om te zetten, kunt u zich wenden tot banken, verzekeringsmaatschappijen, notarissen en dergelijke. Dankzij ons advies kunt u op een objectieve manier de beste producten en diensten kiezen, die passen in uw toekomstplan.

Teneinde de vereiste kennis te verwerven werd het langlopend programma ‘Master of Personal Financial Planning’ aan het UAMS gevolgd. Deze opleiding heeft tot doel de vaktechnische bagage van de financiële adviseur van vermogend cliënteel te verhogen op het vlak van het beheer, bescherming en overdracht van het privé-vermogen.

Meer Diensten